top of page

Vedtekter

Vedtekter for Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA)
(Norsk Forening for Administratorer av Immaterielle Rettigheter)

 

Navn og adresse

§1 Foreningens navn er Norwegian Association of Intellectual Property Administrators, forkortet NAIPA. Foreningen er hjemmehørende i Oslo. Foreningens adresse er den samme som lederens. Lederen kan velge å opprette en egen postboksadresse for dette formål.

 

Formål

§2 Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser innen området immaterielle rettigheter og med hensyn til den norske Intellectual Property (IP) bransjens interesser, herunder å

representere medlemmene så vel nasjonalt som internasjonalt overfor andre foreninger, institusjoner, myndigheter og lignende under ovennevnte område;

medvirke til å fremme medlemmenes faglige kompetanse ved å informere om for eksempel lov- og praksisendringer i inn- og utland, om litteratur og om utdannelsesmuligheter, holde foredrag, diskusjoner eller andre erfaringsutvekslinger

øke kunnskap om medlemmenes funksjon som spesialister og sikre deres anseelse,

styrke kunnskap om NAIPA og foreningens virke.

 

Medlemskap

§3 Som medlem opptas personer som arbeider med oppgaver relatert til IP.

 

Kontingent

§4 For medlemskap i foreningen betales en årlig kontingent hvis størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

Styre

§5 Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer valgt i overensstemmelse med §6. Styret konstituerer seg med leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem på sitt første møte etter årsmøtet. I lederens fravær fungerer nestlederen som leder. Som sikkerhet for kontinuitet av styrearbeidet deltar vararepresentanter på lik fot med styremedlemmene, dog uten stemmerett.

§5.1 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styrets medlemmer, herunder eventuelle vararepresentanter, er til stede.

§5.2 Styret treffer beslutninger ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet skal lederens stemme telle dobbelt. Vararepresentanter kan kun delta i styreavstemninger dersom de trer inn i stedet for et styremedlem. Styret er ulønnet men kan ansette lønnet hjelp.

 

Valg av styre

§6 Styret velges på årsmøtet blant foreningens medlemmer for ett (1) år av gangen.

 

Heftelser og underskrift

§7 Foreningen alene hefter for foreningens formue og/eller gjeld til enhver tid. Verken medlemmene eller styret er personlig ansvarlig for heftelser såfremt de har handlet innenfor rammene av foreningens vedtekter og den alminnelige lovgivning.

Foreningen kan tegnes av et styremedlem når det gjelder beløp opp til kr. 10.000. For beløp over kr. 10.000 tegnes foreningen i fellesskap av lederen eller av nestlederen, sammen med et av de andre medlemmene av styret.

 

Medlemsopptak og utmeldelse

§8 Medlemskap i henhold til §3 søkes ved skriftlig henvendelse til foreningen. Styret avgjør alle spørsmål vedrørende medlemskap.

§8.1 Medlemskap opphører

- ved skriftlig utmeldelse til foreningen senest 31. mars med virking fra den 1. mai samme år
- hvis kontingenten ikke er betalt senest 14 dager etter skriftlig purring, eller
- hvis styret anser et medlem uverdig til fortsatt medlemskap.

§8.2 Medlemskap løper fra 1. mai til 30. april.

 

Møter og årsmøter

§9 Foreningen avholder ordinære møter minst en (1) gang i året. Det ene av disse er et årsmøte og skal holdes i april eller mai. Årsmøtet regnes som foreningens generalforsamling.

§9.1 Ekstramøter, herunder ekstraordinære årsmøter, innkalles av styret, eventuelt etter skriftlig og begrunnet anmodning fra minst 10 % andel av medlemmer og senest en (1) måned etter at styret har mottatt anmodningen.

§9.2 Innkallelser sendes per post, herunder e-post, til den adresse som medlemmene har oppgitt til foreningen, og skal så vidt mulig sendes senest 2 uker før møtet. Imidlertid skal innkallelser til ordinære og ekstraordinære årsmøter alltid sendes minst tre (3) uker i forveien.

§9.3 Forslag til behandling på et ordinært årsmøte skal være innkommet til styret senest 1. mars før årsmøtet. Slike forslag skal sendes ut sammen med innkallelsen til årsmøtet.

 

Årsmøte

§10 På det ordinære årsmøtet skal følgende dagsorden behandles:

a) Valg av referent og ordstyrer

b) Vedtak om generalforsamlingen er lovlig innkalt

c) Styrets beretning

d) Regnskap for godkjennelse

e) Vedtak om kontingentens størrelse for kommende regnskapsår

f) Valg av styre og revisor, konferer §§6 og 12

g) Innkomne forslag

 

Stemmerett og avstemning ved generalforsamlingen

§11 Hvert medlem har en (1) stemme.

§11.1 Fraværende medlemmer kan stemme ved inngivelse av fullmakt til et annet medlem. Hvert fremmøtt medlem kan høyst representere 4 stemmer inklusiv egen stemme.

§11.2 Avstemning skjer ved åpen stemmegivning. Dersom det forlanges skriftlig avstemning av minst tre (3) medlemmer, skal skriftlig avstemning foretas.

 

Revisjon

§12 På årsmøtet skal foreningens medlemmer velge en revisor. Revisor skal etter avslutningen av hvert regnskapsår, som er kalenderåret, foreta en revisjon av regnskapet samt underskrive regnskapet. Revisor velges for ett (1) år av gangen.

Gruppemedlemskap i andre foreninger

§13 Foreningen kan bli medlem i andre foreninger. Foreningen kan også inngå samarbeid med andre foreninger.

§13.1 Før inngåelse av avtale om slikt medlemskap eller samarbeid skal styret innhente generalforsamlingens fullmakt til å forhandle om dette. Spørsmålet avgjøres ved alminnelig flertall i generalforsamlingen.

§13.2 Styret står deretter fritt til å forhandle om og inngå slik avtale. Styret kan velge å søke generalforsamlingens godkjennelse av de endelige betingelsene.

§13.3 Styret velger hvem som skal representere foreningen i andre foreninger.

§13.4 En eventuell uttreden fra andre foreninger, eller avslutning av et samarbeid, besluttes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall.

 

Vedtektsendring

§14 Beslutning om endring av vedtektene skal vedtas på årsmøtet ved alminnelig flertall.

 

Oppløsning av foreningen

§15 Beslutning om oppløsning av foreningen krever vedtak på et årsmøte med et flertall på minst fire femtedeler av foreningens tilstedeværende medlemmer. Ved en oppløsning av foreningen treffer det sittende styre avgjørelse om bruken av foreningens midler til støtte av formål innen området immateriell rettsbeskyttelse. Dette er siste punkt i NAIPAs vedtekter.

Oslo, 07. januar 2008. Senest endret 26.04.2017.

bottom of page